Nawigacja mobilna

Świetlice

Czym zajmują się świetlice środowiskowe?

Świetlice są to placówki przeznaczone szczególnie dla dzieci z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjonalnym środowiskiem rodzinnym. Obejmują one uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wychowanków do świetlic przyjmuje się na prośbę rodziców lub wniosek szkoły, pogotowia opiekuńczego, sądu, a także osób prawnych i fizycznych, które uznają potrzebę udzielania pomocy przez taką placówkę. Warunkiem przyjęcia jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub pogotowia opiekuńczego.Świetlice otaczają dzieci i młodzież opieką wychowawczą, tworzą warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównują braki wychowawcze rodziny i eliminują zaburzenia zachowania.

Dane statystyczne z przykładowych kilku lat:

W 2015 30 dzieci skorzystało z półkolonii.

W 2015-2017 ze świetlicy skorzystało 195 dzieci w wieku od 5 do 17 lat.

W 2018 roku w pięciu świetlicach środowiskowych Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 149 dzieci w wieku od 5 do 16 lat. Zajęcia prowadzone były 5 razy w tygodniu po 4 godziny przez 12 miesięcy w okresie sprawozdawczym. Podopieczni, każdego dnia pracy świetlicy zapewnione mieli dożywianie w formie ciepłych posiłków, kanapek ,sałatek, podwieczorków.

Dwa razy w tygodniu wychowawcy przeprowadzali zajęcia wolontaryjne dotyczące treści wynikających z programu „Możemy inaczej”. Wolontariusze okazali się niezbędni przy organizowaniu i uczestniczeniu w różnego rodzaju imprezach.

W trakcie realizowania programu dzieci uczestniczyły w zorganizowanych wyjściach.

Pracownicy Świetlic i Ośrodka Adopcyjnego
L.P. Imię Nazwisko Funkcja Adres
1 Jolanta Kawalec-Szymborska Koordynator Świetlica przy ul.Strzałowska 27
2 Anna Wojciechowska Koordynator Świetlica przy ul.Gryfińskiej 4
3 Eliza Sieradzka Kierownik Świetlica przy ul.Kablowej 14
4 Barbara Pigla Koordynator Świetlica przy ul.Dobrzyńskiej 2
5 Maria Stanisławska Koordynator Świetlica przy ul.Rayskiego 9

Stowarzyszenie realizuje swoje działania w pięciu świetlicach środowiskowych, umiejscowionych przy:

Świetlica ul. Kablowa 14

Świetlica Środowiskowa SRK w Szczecinie Załomiu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, mieszczącą się przy Szkole Podstawowej nr 39. Świetlica wspiera wychowanków i ich rodziny w trudnych sytuacjach życiowych. Placówka współpracuje ze szkołą, MOPR-em, pedagogiem szkolnym oraz psychologiem i rodzinami wychowanków. Wychowankowie świetlicy objęci są różnorodnymi zajęciami, głównie socjoterapeutycznymi i kompensacyjno–wyrównawc...

Świetlica ul. Gryfińska 4

Świetlica Środowiskowa SRK w Szczecinie Dąbiu jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00. Natomiast w okresie ferii zimowych, wakacji placówka czynna jest od godz.9.00 do 13.00. Deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w minionym roku złożyło łącznie 23 wychowanków w tym 15 dziewcząt i 8 chłopców. W zajęciach uczestniczą uczniowie ze Szkół...

Świetlica ul. Strzałowska 27a

Świetlica Środowiskowa S.R.K. jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego ,mieszcząca się w szkole Podstawowej nr.14. Praca z podopiecznymi odbywa się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 – 19.00 natomiast w dni wolne od nauki (ferie świąteczne, rekolekcje, ferie zimowe, letnie ) placówka otwarta jest w godzinach od 9.00- 13.00. Deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicowych w minionym roku złożyło łącznie 34 wychowankó...

Świetlica ul. Rayskiego 9

Do Świetlicy Środowiskowej w roku 2018 zapisanych było 28 uczniów w tym 17 dziewcząt i 11 chłopców. Dzienna frekwencja dzieci uczestniczących w zajęciach w okresie od września- grudnia wynosiła 16 osób. Świetlica znajduje się w Szkole Podstawowej nr.54. Celem programu realizowanego w świetlicy jest wspomaganie rozwoju dziecka, przygotowania do życia w społeczeństwie, stawanie się pełnowartościowym człowiekiem, pełnym poczucia własnej wartości i godności, zd...