Nawigacja mobilna

Statut

STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH

ARCHIDIECEZJI SZCZECIŃSKO-KAMIEŃSKIEJ

9sLH-HXV1iLezW5TByJdlrYDyngEiYsPNCSSGxpPWX6kAamd5SZJm6zv81XAT63IyEa4W6p08sauiLxrDIwk3egaFqtyp4WY4P3gEl27SQsqA5_lR6WZ080my06GdD_xNGEU2OaLcw7zgYogvQ

SZCZECIN, MARZEC 2012

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „ Stowarzyszenie

Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, działającą w ramach przepisów o stowarzyszeniach. Skupia ono osoby wyznania rzymsko – katolickiego uznające za swoją, naukę Kościoła Katolickiego.

§ 3

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem świeckim o charakterze katolickim. Biskup Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej wyznacza asystenta

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Szczecińsko – Kamieńska w swoich

terytorialnych granicach. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 5

Stowarzyszenie może powoływać Koła Terenowe oraz może współdziałać i współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w realizacji zadań statutowych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i używa pieczęci z napisem „ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej”.

ROZDZIAŁ II

Cele, zadania i środki działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia, a także rodzin nie będących członkami stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

§ 8

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 1. troska o kulturę życia małżeńskiego,

 1. troska o zachowanie życia ludzkiego i o właściwe warunki jego rozwoju,

 1. praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

 1. podejmowanie inicjatyw gospodarczych, społecznych i politycznych w celu wszechstronnej pomocy rodzinie,

 2. prowadzenie postępowań adopcyjnych,

 1. realizacja zadań związanych z rodzicielstwem zastępczym.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych,

 1. organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, moralnej, materialnej, prawnej, wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne,

 2. organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodziny,

 3. tworzenie i wspieranie katolickich poradni rodzinnych oraz organizowanie szkół rodzenia i kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,

 4. prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków, ośrodków wsparcia oraz innych placówek oświatowo – wychowawczych i pomocy społecznej,

 5. prowadzenie działalności naukowej, wydawniczej i kolportażowej

 1. organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób

starszych,

 1. organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,

 1. organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych i rekreacyjnych,

 1. współprace z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny,

 1. tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności

podstawowej w oparciu o Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia,

 1. prowadzenie działalności charytatywnej,

 1. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 10

Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dająca gwarancję realizacji celów i zadań Stowarzyszenia przez właściwą postawę moralną i aktywność prowadzoną zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami władz Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i prawne uczestniczące w realizacji założeń statutowo – programowych Stowarzyszenia.

 2. Do członków wspierających Stowarzyszenie odnoszą się wymagania określone w § 10.

§ 12

Członków do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, poręczonej przez dwie osoby będące członkami Stowarzyszenia. . Uchwała o przyjęciu podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 13

Członek wspierający w pracach Stowarzyszenie reprezentowany jest osobiście lub przez upoważnionego przez niego przedstawiciela.

§ 14

Stowarzyszenie może nadać członkostwo honorowe osobom indywidualnym lub wspierającym nie należącym do Stowarzyszenia, lecz szczególnie zasłużonym dla niego. Członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składek. Członkostwo honorowe nadaje Zarząd.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia maja prawo do :

 1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,

 1. udziału w pracach Stowarzyszenia,

 1. zgłaszania wniosków i propozycji do władz Stowarzyszenia,

 1. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

 1. udzielania rekomendacji dla kandydatów,

§ 16

Postanowienia § 15 pkt. 2,3,4 maja odpowiednie zastosowanie do członków honorowych i wspierających.

§ 17

Członkowie Stowarzyszenia maja obowiązek:

 1. doskonalenia się i pogłębiania życia religijnego,

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 1. dbania o autorytet Stowarzyszenia i dawania dobrego świadectwa,

 1. regularnego płacenia składek członkowskich,

 1. czynnie uczestniczyć w Dziełach Stowarzyszenia oraz organizować wsparcie materialne tych dzieł.

§ 18

 1. Za nieprzestrzeganie obowiązków członka Stowarzyszenia Zarząd ma prawo do:

 1. udzielenia upomnienia

 1. udzielenia nagany

 1. skreślenie z listy członków

 1. Odwołanie od decyzji Zarządu, rozpatruje Walne Zgromadzenie.

§ 19

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi

 1. wykluczenie ze Stowarzyszenia w trybie § 42 statutu,

 1. niepłacenia składek przez okres co najmniej 1 roku,

ROZDZIAŁ IV

Struktura, władze Stowarzyszenia i ich kompetencje

§ 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

 2. Zarząd Główny Stowarzyszenia

 1. Prezes Stowarzyszenia

§ 21

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 2 lata. W razie ustąpienia osób z organów władzy Stowarzyszenia w trakcie kadencji, organom przysługuje prawo kooptacji jednakże liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 2/5 liczby składu wyboru.

§ 22

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako zgromadzenie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze.

§ 23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane na podstawie uchwały Zarządu

Stowarzyszenia:

 1. na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 1. na żądanie 1/3 liczby osób stowarzyszonych,

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

 2. Walne Zgromadzenie musi się odbyć w terminie 40 dni od momentu wpłynięcia wniosku

o jego odbycie.

§ 24

O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia osoby stowarzyszone są zawiadamiane conajmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

§ 25

Postanowienia § 24 i mają odpowiednie zastosowanie do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie zmian statutowych

 1. wybór Prezesa Stowarzyszenia

 1. ustalenie liczebności oraz wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej

 1. uchwalanie głównych kierunków i podstawowych wytycznych działalności

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

 1. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej oraz

decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu

 1. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organa władzy i członków

Stowarzyszenia

 1. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia

 1. uchylanie uchwał Zarządu sprzecznych ze statutem na wniosek Komisji Rewizyjnej lub

1/3 członków Stowarzyszenia

 1. ustalanie wysokości wpisowego i wysokości składek członkowskich

 1. pozbawienie godności członka honorowego

 1. podejmowanie uchwał związanych z rozwiązaniem się Stowarzyszenia i sprawami likwidacji majątku

 2. podejmowanie uchwał w sprawach ważnych wymagających decyzji Walnego

Zgromadzenia

§ 27

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

 2. Wyboru Prezesa dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Prezesem Stowarzyszenia zostaje kandydat, który w wyniku głosowania uzyskał największą liczbę głosów, nie mniejszą niż 50 % głosów ważnych. W przypadku nie uzyskania przez kandydata wymaganej liczby głosów zarządza się druga turę głosowania. Uczestniczą w niej dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Prezesem Stowarzyszenia zostaje ten kandydat. Który w wyniku głosowania uzyskał większą ilość głosów.

 1. Wyboru członków władz Stowarzyszenia dokonuje Walne Zgromadzenie w oparciu o następujące zasady:

  1. nie ogranicza się liczby kandydatów na poszczególne listy wyborcze, tj do Zarządu, do Komisji Rewizyjnej; głosowanie jest tajne.

  2. głosuje się na poszczególnych kandydatów.

§ 28

W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie zebranie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 minut od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia. W drugim terminie warunek obecności co najmniej połowy osób stowarzyszonych nie jest obowiązujący. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają wówczas zwykłą większością głosów osób obecnych uprawnionych do głosowania. Przepis niniejszy nie dotyczy podejmowania uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 29

Zarząd Stowarzyszenia odpowiada za swą działalność przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu jest Prezes Stowarzyszenia.

§ 30

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu

. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu i kooptacji nowych członków, Zarząd może zmienić podział funkcji. Zasada kooptacji nie dotyczy funkcji Prezesa.

§ 31

Prezydium Zarządu konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu z grona członków Zarządu. W skład Prezydium wchodzą Prezes, ,Sekretarz, Skarbnik.

§ 32

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż co 3 miesiące..

§ 33

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia

 1. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej

Stowarzyszenia.

 1. podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia zapisów i darowizn oraz

w przedmiocie kupna, sprzedaży, zamiany i obciążenia nieruchomości

 1. powoływanie grup i sekcji tematycznych, sprawowanie nadzoru nad ich działalnością

 1. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń

krajowych i zagranicznych

 1. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Stowarzyszenia

 1. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Stowarzyszenia

 1. uchwalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia

§ 35

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 35

Prezes jest władzą wykonawczą Zarządu Stowarzyszenia. Do zakresu działania Prezesa należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Zarządu

 1. kierowanie w oparciu o ustalone plany działalnością Stowarzyszenia

 1. opracowywanie projektów planów działalności, sprawozdań, wniosków i regulaminów oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych

 2. składanie sprawozdań z wykonanych prac na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia

 1. powoływanie w miarę potrzeb zespołów roboczych spośród członków Stowarzyszenia

§ 36

Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością przy obecności przynajmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia

§ 37

Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes z Sekretarzem lub Skarbnikiem, a może też Sekretarz ze Skarbnikiem.

§ 38

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu przysługuje

Prezesowi, lub osobie wskazanej przez Zarząd.

§ 39

Do zadań Zarządu należy także:

 1. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia w sprawach naruszeń dotyczących zasad współżycia koleżeńskiego i autorytetu Stowarzyszenia

 2. składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działań Zarządu określonych w

niniejszym paragrafie.

§ 40

Działalność Zarządu określoną w § 39 normuje regulamin uchwalony przez Zarząd, jeśli

Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.

§ 41

Zarząd może wymierzać następujące kary:

 1. zawieszenie wykonywania funkcji we władzach Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

 2. zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku,

 1. wykluczenie ze Stowarzyszenia

Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 42

 1. Komisja Rewizyjna w składzie 3 do 5 członków wybranych na Walnym Zgromadzeniu

Stowarzyszenia jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. uchwalanie regulaminu pracy Komisji

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a szczególnie gospodarki finansowej Stowarzyszenia i przedstawienie Zarządu Stowarzyszenia wniosków kontrolowanych

 2. rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności gospodarczej

Stowarzyszenia,

 1. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie

lub odmowę absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia

 1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby będące jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani osoby pozostające z tymi ostatnimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.


ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 43

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 1. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki jego członkom, członkom organów lub pracowników Stowarzyszenia, osobom pozostającym z pracownikami w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, a w linii bocznej aż do drugiego stopnia albo związanym z pracownikami z tytułu przysposobienia, opieki bądź kurateli.

 2. Przekazywanie lub wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia, a także na rzecz innych osób wymienionych w ust. 1 może być dokonywane wyłącznie na zasadach odnoszących się do przekazywania lub wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób trzecich.

 3. Zakaz przewidziany w ust. 2 nie dotyczy wykorzystywania majątku w celu wynikającym bezpośrednio z działalności statutowej Stowarzyszenia.

 4. Zakup przez Stowarzyszenie towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz inne osoby wymienione w ust. 1 jest niedopuszczalny.

§ 44

Do realizacji zadań statutowo- programowych Stowarzyszenie pozyskuje fundusze i inne

składniki majątkowe z tytułu:

 1. składek statutowych

 1. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej

 2. akcji zbiórkowych oraz dobrowolnych świadczeń osób wspierających

 1. dotacji i subwencji

 1. darowizn, spadków, zapisów

§ 43

Wszystkie dokumenty wiążące Stowarzyszenie pod względem finansowym i majątkowym

oraz dokumenty rozliczeniowe są podpisywane jak w § 37.

§ 44

Sprawy związane z majątkiem, finansami Stowarzyszenia szczegółowo określa regulamin majątkowo – finansowy.

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 45

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością głosów ( co najmniej 3/5 głosów ) przy obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 46

Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i Stowarzyszenia podjętej większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób stowarzyszonych. O przeznaczeniu majątku rozwiązanego Stowarzyszenia decyduje Walne Zgromadzenie powołujące Komisję Likwidacyjną. W przypadku niemożności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji

Likwidacyjnej, majątek Stowarzyszenia przechodzi na własność Rzymsko – Katolickiej

Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

Nasz zarząd